มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Friends in Need (of "PA") Volunteers Foundation, Thai Red Cross

มูลนิธิฯ จะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management) ในด้านสังคมและมนุษย์ เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสีย การบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคม แล้วนำมาบูรณาการ มองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวม ดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคม

อ่านเพิ่มเติม
Our Projects

โครงการของเรา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ภายใต้ภารกิจมูลนิธิฯ

00

จำนวนถุงยังชีพพระราชทาน

(ในปี 2565)

00

จำนวนข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทาน
ที่แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย

(ในปี 2565)

00

จำนวนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา คือ ผู้ที่พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำความรู้และทักษะในการทำงานมาพัฒนา “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา” ให้เป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชนและประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน

คลิกเพื่อสมัคร

ภารกิจหลักของมูลนิธิฯ คือ การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยเป็นหลัก การฟื้นฟูเป็นภารกิจหนึ่งที่มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด และสามารถพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน